deRoshaCREATIVE
Kayaks on the Sandbar, Bar Harbor, Maine, 2011.